Konsultacje psychologiczne

Konsultacje z psychologiem dziecięcym mają na celu pogłębienie informacji o dzieciach, poznanie ich indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych oraz ukierunkowanie działań edukacyjno–terapeutycznych i wychowawczych.

psycholog w przedszkolu Mokronosek
Konsultacje i pomoc psychologiczną w przedszkolu niepublicznym Mokronosek prowadzi Maria Matuszewska, psycholog z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą, m.in. w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Za zgodą rodziców, psycholog w przedszkolu prowadzi obserwacje psychologiczne i badania diagnostyczne oraz zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe. Ponadto psycholog opracowuje i omawia z rodzicami i wychowawcami wskazania do pracy w przedszkolu oraz domu. Rodzice mogą indywidualnie zwracać się po pomoc psychologiczną w przedszkolu, w trakcie dyżurów psychologa dziecięcego.

Pomoc psychologiczna w przedszkolu – dla kogo konsultacje:

  • dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zakwalifikowane do kształcenia specjalnego
  • dzieci z trudnościami adaptacyjnymi i emocjonalnymi
  • dzieci przejawiające trudności w przystosowaniu społecznym
  • dzieci z trudnościami w przyswajaniu treści dydaktycznych
  • dzieci wyróżniające się poziomem wiadomości i umiejętności

Konsultacje psychologa w przedszkolu integracyjnym Mokronosek prowadzone są w środy i czwartki w godz. 09.00-14.00. Dodatkowo o pomoc psychologiczną można pytać w przedszkolu w czasie comiesięcznych dyżurów popołudniowych oraz przy okazji zebrań z rodzicami.

0 Komentarze

Dodaj komentarz